Продължете към съдържанието

Въпроси и отговори

Защото решавате генерално проблемите свързани с нея.
Домоуправителят е човекът, който знае съществените неща за сградата – знае кои са собствениците в нея, колко живущи има, кой почиства входа, какво е състоянието на етажната собственост като цяло, има ли и кои са наемателите, колко средства има в общата каса, колко са наличните пари и за какво са похарчени, как се разпределят месечните вноски на всеки.
Той знае и всички закони, касаещи етажната собственост, кога и към кого да се обърне по даден проблем, както и как да защити Вашия интерес при възникнал проблем!
За да наемете нашата фирма, първо трябва да направите Общо събрание на Етажната собственост /ЕС/, на което да се вземе и протоколира решение за наемане на фирма предлагаща услугата „професионален домоуправител“. При ваше желание може да съдействаме при организирането и да присъстваме лично на събранието. След това се обсъжда договора за изпълнение на услугата, като го съобразяваме и преправяме спрямо нуждите и потребностите на Вашата /ЕС/ и накрая вие определяте, кой да упълномощите да разпише договора за поддръжка и управление на етажната собственост.

Да, има изисквания, които са регламентирани в ЗУЕС. По решение на Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, може да се сключи договор с физическо или юридическо за управление и поддръжка на общите
части. /чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС/

Да. Договорът се обсъжда и може да се променя според потребностите на Етажната Собственост. След като уточним всички параметри по договора не добавяме никакви допълнителни клаузи. Клиентите сами решават за какъв срок ще е договора им, като имат и възможността за прекратяването му с едномесечно предизвестие. Може да бъде за срок до две години. Договор сключен за по дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се
смята за недействителна.

При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването и от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато общото събрание не е свикано в посочения срок, то може да се свика от всеки собственик или ползвател.

За да подпишете договор за управление и поддръжка на етажна собственост на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, е нужно да има писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. Договорът се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.

За съжаление междусъседските спорове са нещо нормално в нашето ежедневие. Това, което прави М-Дом Професионалният домоуправител, е да помага да не се стига дотам и играе ролята на буфер. В нашата практика често е имало подобни случаи, но чрез законова обосновка и спазването на Правилника за вътрешния ред, се намира правилният и адекватен начин на комуникация между съседите. Именно в избягването на тези конфликти си личи професионализмът на домоуправителя.

Съгласно ЗУЕС- Чл. 46б. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и
телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.
Обикновено в посочения от закона срок управителя на УС регистрира ЕС в общината чрез уведомление, че е избран от ЕС. При регистрация трябва да се носи копие от протокола на Общото събрание, на което е избран управителя.

Както е удобно за Вас. Най-лесно е на каси на EasyPay или чрез сайта www.epay.bg. За да платите Ви трябва персонален код, който си е Ваш и по него ще излизат автоматично само Вашите задължения ежемесечно. Свържете се с нас, за да го дадем. Предимството на този
начин на плащане е, че можете да платите, когато Ви е удобно. Също така каси на EasyPay има във всеки супермаркет, вероятно сте плащали или плащате месечните си сметки ток, вода и т.н. по този начин.
Можете да платите и на наш касиер. Той посещава сградата Ви поне веднъж в месеца. Този начин за плащане е подходящ, ако сте често у дома, защото в противен случай можете да се разминете.
Ако искате – посетете наш офис за да платите. Работното време на повечето офиси е от 9:00 до 17:00 в делнични дни.
Плащането по банка също е възможно.

Месечните вноски и начина на събиране и разпределяне на разходите се определя от Общото събрание. Във Вашия случай в цената ще се включи почистване и събиране на такси, а паричните вноски могат да се определят според броя на обитателите в сградата. Общото събрание има право да реши сумите да са изчислени пропорционално на броя на имотите в блока. Конкретната цена се определя според спецификата на сградата – брой етажи, площи за почистване, честота на почистване, брой апартаменти и др. При запитване от клиент, извършваме оглед на място, уточняваме обхвата на услугата, след което за всяко запитване се изготвя индивидуална оферта.

Таксите за услугите „Професионален домоуправител“ и „Касиер“ не са обвързани с услугите за почистване.
Изготвянето и актуализирането на бюджета са включени в услугата „Касиер“ и не се заплащат допълнително.

Нужно е да се свържете с нас в контактната форма на сайта или по e-mail и ние ще Ви дадем номер на банкова сметка, в която да преведете сумата за погасяване на вашите задължения към етажната собственост.

Не, не се разпределят. Разходите се разпределят между всички собственици и съответно се заплащат от всички. В случай на неплащане от собственик/обитател, на входа, неговите задължения се събират според българското законодателство.

С решение от общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да се реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддръжка. За отсъствието се уведомява писмено домоуправителят.

Съгласно ЗУЕС Чл. 51.
(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6- годишна възраст
(7) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.
Накратко:
В таксата би следвало да влизат децата над 6 години и кучетата. Те трябва да бъдат отбелязани при попълването на Бланката за изготвяне и попълване на Книгата на етажната собственост (която предоставяме на всеки блок в процеса на започване на работа). За децата и кучета по ЗУЕС се взима такса като за 1 обитател.

Това е фонд, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците или сдружението на собствениците на Етажната собственост по чл. 50 от ЗУЕС. Средствата се набират ежемесечно от собствениците в сметка със специално предназначение за разходи свързани с ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации и други разходи определени с решение на общо събрание. С натрупаната сума в сметката може да се отреагира веднага за извършване на неотложни и спешни ремонти, които не търпят отлагане и които застрашават състоянието на сградата и живота на обитателите в нея. Сумата която ще се събира във фонда се гласува и определя от собствениците на общо събрание. След приключване на ремонта се дава подробен отчет за изразходената сума и оставащата наличност в банковата сметка.

Не, няма такава задължителна сума. Според ЗУЕС касата на Етажната собственост /ЕС/ се състои от два фонда. За фонд “ремонт и обновяване” – средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание, съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост. Събирането на наличност за такъв фонд, както и неговата сума се определят според решение на Общото събрание. Другият фонд е за месечни разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост, които се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и е предназначен за погасяване на текущи сметки на ЕтС. Размерът им отново се определя с решение на ОС.

Остатъкът се внася в банката или се съхранява в касата на етажната собственост. През следващия месец се събира нова пълна такса, в противен случай се налага ежемесечно преизчисляване, което оскъпява услугата. Таксата не се променя от месец на месец, освен при належаща нужда и то след предварително обсъждане.

Това е въпрос на договаряне. В повечето случаи ангажимента по събирането на вноските е наш. Некоректните съкооператори подлежат на санкции, съгласно Закона, а освен това вече има редица случаи на съдебни искове, които са в наша полза. Тук важното е при свикване и провеждане на Общо събрание да се спазят всички законови изисквания, за да се улесни съдебната процедура при събиране на неплатените вноски.

Професионалният домоуправител може да помогне при набавянето на оферти от лицензирани фирми за изготвяне на технически паспорт, да съдейства за набавяне на необходимата документация за сградата /тук е важно да се знае, че с колкото повече налична проектна документация разполагате, цената за изготвяне на технически паспорт намалява на кв.м./. Освен това Домоуправителят може да организира Общо събрание, да събира вноските от собствениците за технически паспорт, да представлява етажната собственост пред всички държавни и общински институции и редица други услуги, които са обект на договаряне при подписване на договор с Професионалния домоуправител.

Ето какви са стъпките:
Учредяване на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. По ЗУЕС, сдружението се създава с целусвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда други права и задължения за собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата.
За създаването на това сдружение е необходимо сформирането на Общо събрание, на което участват не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части на етажната собственост. След това, избрания Управител/Управителен съвет, в 14 дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася заявление за вписване на сдружението в публичен регистър към общината.
Важно! Входовете от една сграда (блок) следва да кандидатстват всички заедно. Нещо повече, блокове, които са свързани помежду си, и представляват така нареченото свързано строителство също трябва да кандидатстват заедно!!!
За да се вземе решение за кандидатстване на самото събрание трябва да има мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението.
Когато в учреденото сдружение на собствениците не членуват всички съседи, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците.
Когато сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите съседи трябва да заявяват съгласието си за участие в санирането с писмена декларация по образец. Тъй като, за да се изпълни самото обновяване на сградата, трябва да се съберат 100% съгласие на всички съседи за извършване на необходимите дейности.

Разбира се. Тъй като тази услуга не касае всички останали собственици в етажната собственост, отношенията между собственика и Професионалния домоуправител се уреждат с отделен договор за управление и отдаване под наем.