Продължете към съдържанието
Начало » Съвети » Етажна собственост и законът в България

Етажна собственост и законът в България

Етажна собственост и законът в България

Какво е етажна собственост и как се регулира?

Етажна собственост обхваща всички общи части на сгради, както е посочено в Закона за собствеността (ЗС). Това включва управлението на общите части на сградите, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях, когато са в режим на етажна собственост.

Закон за етажна собственост

В България функционира специален закон, наречен Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), който нормативно урежда и определя правилата за управление и функциониране на сградите, в които е налице етажна собственост.

При оценката дали дадено съоръжение от вертикалната планировка е част от сградите, регулирани от етажна собственост, или е самостоятелен обект, следва да се придържаме към нормативните изисквания, заложени в законодателството, свързано със създаването и функционирането на етажната собственост. Това включва принципите, залегнали в общото градоустройствено решение, одобрения инвестиционен проект и обяснителната записка към него.

Следвайки предвидените правила и изисквания, етажната собственост функционира съгласно определените норми и процедури, което осигурява управление и контрол в интерес на собствениците и обитателите на имотите. Законът за етажна собственост (ЗУЕС) играе ключова роля в регулирането на тези взаимоотношения и осигурява справедлив и стабилен режим на съществуване и поддръжка на общите части на сградите.